Seoul  , South Korea

3-24, Dongtanchidongcheon-ro 3-gil, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea